Havuz Operatörlüğü Meslek Tanımı

Promak Ltd. Şti. sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Promak sponsorluğunda kısa adı TESHİAD olan Tesis Hizmetleri Yönetimi İş İnsanları Derneği işbirliği ile Alanya’da gerçekleştirilen Havuz Operatörlüğü Meslek Tanımı – HAVUZ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 toplatısı , kısa adı MYK yani Mesleki Yeterlilik Kurumu komitesi tarafından 29.06.2016 Tarih ve 2016/42 Sayılı Karar ile onanmış ve 25.10.2016 – 29868 (Mükerrer) tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Havuz Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Tesis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği (TESHİAD), PROMAK Ltd. Şti. ve Hijyen Akademisi Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Havuz Operatörlüğü Meslek Tanımı
Havuz Operatörlüğü Meslek Tanımı

Meslek Tanımı
Havuz Operatörü (Seviye 4), birim yöneticisinin nezareti altında; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, genel kullanıma açık havuzların su kalitesini fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik standartlara uygun hale getirmek için havuz düzeneği içerisinde var olan tüm ekipmanın standart ve yöntemlerine uygun temizliğini yapan, havuz makine dairesinin fiziki, mekanik ve elektriksel işletimlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi,
DENGE TANKI: Taşma kanalı olan havuzlarda; havuz yüzeyinden taşan suyu toplamak, su akışını dengelemek, havuza giren kullanıcıların taşırdığı suyu ve ters yıkama suyunu karşılamak için kullanılan depoyu,
DEZENFEKSİYON: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların dezenfektan ile kontrol altında tutulmasını,
DOZAJ SİSTEMLERİ: Kimyasalların istenilen miktarlarda havuz suyuna karışımını sağlayan sistemleri,
FİZİKSEL PARAMETRELER: Havuz suyunun yasal mevzuata uygun fiziksel değerlerini,
HAM SU: Havuz için hiçbir işleme tabi tutulmamış suyu,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,
İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,
KİMYASAL PARAMETRELER: Havuz suyunun yasal mevzuata uygun kimyasal değerlerini,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
MANUEL ÖLÇÜM KİTİ: Sıvı veya hap şeklindeki ajanlarla havuz suyunun içindeki klor ve pH ölçümünü sağlayan kiti,
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER: Havuz suyunun yasal mevzuata uygun mikrobiyolojik değerlerini,
ÖLÇÜM SİSTEMLERİ: Havuz suyu değerlerini ölçen ekipmanları,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
SATIH SIYIRICI (SKİMMER): Taşma sistemi olmayan havuzlarda, havuz suyu üst seviyesinden sirkülasyon yapılmasını sağlayan ekipmanı,
SU KİRLETİCİLERİ: Havuz suyuna karışmış olan, organik ve inorganik maddeleri,
SUYUN ŞARTLANDIRILMASI: Havuz suyunun; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerle kullanım amacına uygun hale getirilmesi işlemlerinin tümünü,
ŞOKLAMA: Gerekli durumlarda havuz suyuna yüksek dozlarda dezenfektan kullanılması işlemini,
TAŞAN SU: Sirkülasyona bağlı olarak havuz üst yüzeyinden denge deposuna taşan suyu,
TAŞMA ALANLARI (SAVAK): Sirkülasyona bağlı olarak havuz üst yüzeyinden taşan suyu denge tankına taşıyan ızgara ile korunmuş açık kanalı,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.